Adatvédelmi tájékoztató

A Rosenberger Magyarország Kft (székhely: 5123, Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u.1. cégjegyzékszám: Cg.: 16-09-007272) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, s kiemelten fontosnak tartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szabályainak tiszteletben tartását, bizalmasan kezelve a személyes adatokat, valamint megtéve a szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében.

www.rosenberger.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről.

 

Általános Rendelkezések

Az adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Rosenberger Magyarország Kft (székhely: 5123, Jászárokszállás, Rosenberger Katalin u.1. cégjegyzékszám: Cg.: 16-09-007272)

Alapelvek

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és kezeli („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Rosenberger Magyarország Kft minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Jogszabályi háttér

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

Az adatkezelés célja

A Rosenberger Magyarország Kft. a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Adatait kizárólag a Rosenberger Magyarország Kft. kijelölt munkatársai ismerhetik meg.

Adatvédelmi jogok

Az GDPR 15-20. cikkei alapján a felhasználó jogosult arra, hogy a Valeo Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A felhasználó a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelmét a Rosenberger Magyarország Kft fentiekben megjelölt elérhetőségeire valamint  a gdprosenberger.com email címre küldheti el, melyre a Rosenberger Magyarország Kft késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben a felhasználó nem ért egyet a Rosenberger Magyarország Kft válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőségként az alábbi hatóságokhoz lehet fordulni:

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
 • A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

Cookie Szabályzat

Részletes információk: Cookie Szabályzat.